PROGRAM „BĄDŹ SOBĄ”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

(Program przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom wśród młodzieży)

Instytucje realizujące program:

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
  • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”

Data pierwszej edycji: 2007

Adresaci:

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  przejawiający trudności wychowawcze oraz Liderzy Młodzieżowi – osoby, które przeszły już program i oddziaływają na grupę jako wzorzec pozytywny (w sumie 25 osób)

Czas trwania programu:  rok szkolny (wrzesień – lipiec)

Cel główny programu to: przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Opis działań:

Czas realizacji programu pokrywa się z rokiem szkolnym. Rozpoczyna się rekrutacją uczestników. Rekrutacja polega na doborze uczestników i oparta jest na diagnozie problemowej kandydatów. Programem skierowany jest do młodzieży, która eksperymentujez substancjami psychoaktywnymi oraz do młodzieży, która ma trudności w kontroli zachowań i jest agresywna. Dwadzieścia procent grupy docelowej stanowią Liderzy Młodzieżowi wyłonieni z poprzedniej edycji programu. Cały program opiera się na 3 rodzajach oddziaływań w myśl koncepcji resilience, czyli czynników chroniących oraz czynników ryzyka w pracy z młodzieżą.

  • Świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży, która odbywa się raz w tygodniu  i trwa 3 godz. dyd. Młodzież na świetlicy funkcjonuje w oparciu o regulamin świetlicy, wspólnie ustalone zasady, oraz etapy świadczące o własnym rozwoju i zaangażowaniu w życie grupy jak również Osobiste Plany Rozwoju. Występują 4 etapy uczestnictwa. Obserwator, Uczestnik, Aplikant i Lider Młodzieżowy
  • Warsztaty Umiejętności Społecznych. Jest to 4 lub 5 spotkań w ciągu roku szkolnego dla nowo rekrutowanej grupy. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności społecznych w zakresie: uczuć i emocji, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i negocjacji.
  • Wyjazdy weekendowe i obozy letnie i zimowe– Dodatkowymi działaniami w ramach programu, które mają się przyczynić do utrwalenia już zdobytych umiejętności, doskonalenia ichw praktyce, oraz naukę nowych są wyjazdy weekendowe (Weekendowy Warsztat Umiejętności Społecznych piątek-niedziela) Zimowy Warsztat Umiejętności Społecznych – 6 dni oraz Letni Warsztat Umiejętności Społecznych – 10 dni). Wyjazdy dla młodzieży prowadzane są metodą społeczności terapeutycznej, która opiera się na omawianiu realizowanych przez uczestników funkcji podczas wyjazdów oraz na grupowym rozwiązywania trudności. Metoda ta to również praktyczna nauka komunikacji w grupie: udzielania informacji wprost, wyrażania uczuć i emocji, nauka otwierania się względem innych. Wyjazdy maja charakter spostowo-turystryczny. Każdy dzień pobytu młodzieży jest szczelnie wypełniony różnymi formami aktywności.

      Końcowym etapem całego programu jest wyłonienie nowych Liderów oraz szkolenie ich w celu kontynuacji współpracy z nimi w kolejnych cyklach programów. Szkolenie to ma ca celu rozszerzenie własnego potencjału Lidera, poznanie własnych ograniczeń i naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie to również część poświęcona motywowaniu innych do działania i poszukiwania indywidualnych zainteresowań i celów życiowych. Cały program kończy się ewaluacją i podsumowaniem.

Szkolenie z zakresu „programu” patrz zakładka „SZKOLENIA”