Misja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” to grupa osób, która oprócz swojego specjalistycznego wykształcenia posiadają pasję. Zapał do pomagania i wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ta bezinteresowna pomoc jest wyznacznikiem nie tylko działalności stowarzyszenia ale również jego misją, którą staramy się realizować zawsze  zgodnie z postanowieniami statutu poprzez:

 • udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy psychospołecznej, pedagogicznej, prawnej i innej oraz podnoszenie jakości życia w rodzinie,
 • profilaktykę skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • pomoc psychospołeczną osobom i rodzinom w kryzysie,
 • pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, ofiarom przemocy oraz w problemach związanych z wykluczeniem społecznym
 • edukację przyczyniającą się do głębszego poznania i zrozumienia problemów uzależnienia, współuzależnienia, przemocy i wykluczenia społecznego,
 • budowanie kompleksowego systemu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • wspieranie i pomoc ofiarom wypadków drogowych spowodowanych nadużyciem alkoholu,
 • organizację całorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzież,y
 • krzewienie kultury fizycznej, turystyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych,
 • promowanie oraz organizacja działań wolontarystycznych,
 • organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej,
 • organizację imprez kulturalnych.