Grupa Terapeutyczna DDA i DDD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grupa Terapeutyczna DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych)

Osoby wychowujące się w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, określa się w literaturze i praktyce mianem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkohol, wokół którego skoncentrowane było życie całej rodziny, spowodował, że grono osób, dorastających w takim środowisku, doświadcza wielu podobnych problemów, które utrudniają, a czasem uniemożliwiają prowadzenie satysfakcjonującego dla jednostki życia.

Pojawiać się mogą między innymi problemy w budowaniu związków oraz utrzymywaniu bliskich relacji, lęk przed bliskością lub przed odrzuceniem, nieufność, nadmierna potrzeba kontroli siebie oraz innych, trudności w stawianiu i egzekwowaniu granic, nadmierne reakcje emocjonalne lub ich brak, nieadekwatne do sytuacji poczucie odpowiedzialności, życie w ciągłym napięciu, impulsywność, zaprzeczanie, nadmierny krytycyzm (również wobec siebie), niezdolność do odpoczynku – problemy w zrelaksowaniu się itp.

Terapia grupowa DDA/ DDD to spotkania osób o podobnej historii życiowej, w trakcie których można rozpoznać i przeanalizować mechanizmy kierujące naszym działaniem, zrozumieć destrukcyjne wzorce własnego funkcjonowania i dokonać zmiany na bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem trudności życiowych. Podczas terapii każdy uczestnik formułuje i realizuje osobiste cele, prowadzące do poprawy jakości własnego życia oraz utrzymywania relacji w społeczeństwie.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych ma służyć:

  • Polepszeniu relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi,
  • Rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć, potrzeb,
  • Zrozumieniu swoich reakcji wobec zachowań innych,
  • Poznaniu mechanizmów wchodzenia w relacje z innymi osobami,
  • Rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznaniu sposobów radzenia sobie z nimi,
  • Podniesieniu poczucia własnej wartości,
  • Wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z krytyką,
  • Nabyciu kompetencji społecznych m.in. zasad asertywnego zachowania.

Zapraszamy osoby, które wychowały się w Rodzinach Alkoholowych lub Dysfunkcyjnych do udziału w Grupie Terapeutycznej DDA i DDD. Grupa Terapeutyczna rusza od października 2016r. i obejmować będzie pracę przez 9 miesięcy. Praca prowadzona jest przez dwóch terapeutów w zamkniętej grupie terapeutycznej liczącej około 12 osób (stały skład uczestników). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w działalności odpłatnej – koszt 3 godzinnych spotkań wynosić będzie tylko 120,00 zł.  Przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Szczegółowe informacje i zapisy

Anna Brzezińska tel 608136082

http://annabrzezinska.pl/